Pozn.


Týmto udeľujem súhlas s tým, aby firma M-CORE, s.r.o., so sídlom Lesnícka 14 Prešov, IČO: 46 971 211, DIČ: 202 369 7258, zapísaná v Obch. Reg. Okresného súdu v Prešove, v odd. Sro, vložka č. 27475/P ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „nariadenie“) spracúvala moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu (ďalej len „osobné údaje“) pre nasledovné účely spracúvania osobných údajov