Pozn.


Prevádzkovateľ:                                        PPCarss s.r.o. 

Účel spracúvania osobných údajov:          Komunikácia v portály

Zoznam osobných údajov:                         Meno, Priezvisko, E-mail, Telefón, Sídlo         

Doba poskytnutia súhlasu:                        po dobu platnosti zmluvy      

Forma zverejnenia:                                   žiadnaDotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

 Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť.